Vesti

SIMPOZIJUM 2016 DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKTERA SRBIJE
ZLATIBOR HOTEL PALISAD
15-17. septembar 2016.


SIMPOZIJUM 2016DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH
KONSTRUKTERA SRBIJE - DGKS
Društvo građevinskih konstruktera Srbije - DGKS održaće Simpozijum 2016. na Zlatiboru od 15-17. septembra 2016. godine u hotelu Palisad.

Organizacioni odbor Simpozijuma čini Predsedništvo DGKS: prof. dr Đorđe Lađinović, dipl. inž. građ. predsednik, Aleksandar Bojović, dipl. inž. građ. potpredsednik, prof. dr Zlatko Marković, dipl. inž. građ. generalni sekretar, prof. dr Boško Stevanović, dipl. inž. građ. sekretar, prof. dr Mira Petronijević, dipl. inž. građ., prof. dr Dragoslav Stojić, dipl. inž. građ., prof. dr Snežana Marinković, dipl. inž. građ., prof. dr Danijel Kukaras, dipl. inž. građ., doc. dr Selimir Lelović, dipl. inž. građ., doc. dr Branko Milosavljević, dipl. inž. građ., Đorđe Pavkov, dipl. inž. građ., Branko Knežević, dipl. inž. građ., Gojko Grbić, dipl. inž. građ., Goran Vukobratović, dipl. inž. građ., Aleksandar Živanović, dipl. inž. građ., Lazar Marković, dipl. inž. građ. i Goran Tadić, dipl. inž. građ.

 

PROGRAM SIMPOZIJUMA

Osnovne aktivnosti
Simpozijum DGKS je uvek pravo mesto za sumiranje rezultata iz oblasti građevinskog konstrukterstva ostvarenih u prethodne dve godine, ne samo na prostoru Srbije, već i znatno šire. Očekuje se da će tradicionalno, osim učesnika iz naše zemlje, u radu Simpozijuma 2016, učestvovati i znatan broj građevinskih kon­struktera iz inostranstva, tako da će ovaj Simpozijum imati pravi međunarodni karakter. Na Simpozijumu će biti pri­kazana najznačajnija konstrukterska ostvarenja iz oblasti projekto­vanja, izvođenja, održavanja i rehabilitacije građevinskih objekata. Posebna pažnja biće posvećena novim standardima za građevinske konstrukcije - evrokodovima i njihovoj primeni u Srbiji i zemljama okruženja. Značajan prostor namenjen je razvoju i primeni savremenih mate­ri­ja­la, tehnologija građenja i informa­cionih tehno­lo­gi­ja. Takođe je predviđeno upoznavanje sa rezul­tatima najnovijih teorijskih i eksperimen­talnih istraživanja koja su od interesa za teoriju i praksu iz oblasti građevinskog konstrukterstva. Prezentovaće se naša i svetska saznanja, veštine i iskustva u savreme­nom građenju, održavanju i rehabilitaciji konstrukcija. Simpozijum 2016. će, kao i uvek do sada, predstavljati priliku za neposredne susrete, stara i nova druženja i prijateljstva, kao i za razmenu stručnih i nau­čnih iskustava. Na Simpozijumu će se dati ocena stanja i ozna­čiti pravci daljeg razvoja građevin­skog konstrukterstva u Srbiji.
Predviđeno je da na Simpozijumu 2016. uvodna izlaganja imaju eminentni stručnjaci iz zemlje i ino­stranstva, sa vrlo aktuelnim temama iz oblasti građe­vinskog konstrukterstva. Na Simpozijumu 2016. će, kao i prethodnih godina, istaknuto mesto zauzeti aktuelne teme iz građevinskog konstrukterstva:
· Teorijska i eksperimentalna istraživanja u građevinskom konstrukterstvu
· Proračun i modeliranje konstrukcija
· Aseizmičko projektovanje i građenje
· Novi matrijali i tehnologije građenja
· Projektovanje i izvođenje konstrukcija
· Procena stanja, sanacije i rekonstrukcije postojećih objekata
· Tehnička regulativa - Evrokodovi za konstrukcije
· Praćenje stanja, održavanje i trajnost konstrukcija
· Fundiranje i geotehnički radovi
· Upravljanje projektima
· Uticaj građenja na životnu sredinu

U Zborniku saopštenja i na posterima biće prikazana naučna i stručna ostvarenja učesnika Simpozijuma, a autorima saopšte­nja biće omogućeno da svoja saopštenja izlože učesnicima Simpozijuma na savremenom tehni­čkom nivou, uz rezervisano vreme za diskusiju.
DGKS posebno vodi računa o naučnom podmlatku, pa je u tom cilju predviđeno da se tri najbolja rada sa Simpozijuma 2016, mladih autora (do 30 godina), po oceni Naučnog odbora, publikuju u časopisu Građevinski materiajli i konstrukcije (M24).


OSTALE AKTIVNOSTI U OKVIRU SIMPOZIJUMA

· Dodela priznanja za najbolja naučna i stručna dela u oblasti građevin­skog konstrukter­stva za 2014. i 2015. godinu;
· Dodela povelje istaknutim stvaraocima za životno delo iz oblasti građevinskog konstrukterstva;
· Izložba knjiga, računarskih progra­ma, novih materijala, konstrukcijskih rešenja i drugih tehničkih i tehnoloških dostignuća naših i inostranih firmi. Firme će moći da prikažu svoja dostignuća na video projekcijama i stručnim filmo­vi­ma, a u Zborniku saopštenja moći će da objave reklamne tekstove;
· Okrugli sto o aktuelnim proble­mima građevinskog konstrukterstva;
· Za sve zainteresovane učesnike Simpozijuma, kao i osobe u pratnji biće organizovan poseban turistički program;


PRIJAVA UČEŠĆA

Učesnici koji planiraju da prisustvuju Simpozijumu treba da se prijave najkasnije do 15. aprila 2016. Prijavljivanje se obavlja preko novog sajta Društva http://dgks.grf.bg.ac.rs , na kome se možete i učlaniti u DGKS. Za članove društva su predviđene posebne pogodnosti.
Na e-mail adrese svih članova društva, kao i prijavljenih učesnika biće poslata druga informacija. Sve važne informacije vezane za Simpozijum 2016. takođe će moći da se dobiju na sajtu Društva.
Druga informaciji će sadržati detaljnija obaveštenja o radu Simpozijuma 2016, kao što su visina kotizacije, hotelski sme­štaj, mogućno­sti prevoza, detaljni program rada Simpozijuma, spisak sponzo­ra, program za osobe u pratnji, kao i druge relevantne informacije.
POZIV NA KONKURS ZA DO­DELU PRIZNANJA ZA NAJBOLJA NAUČNA I STRU­ČNA OSTVARENJA U GRAĐEVINSKOM KONSTRUK­TER­STVU SRBIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

Radi razvijanja, unapređenja i afirmacije građevinskog konstrukterstva u Srbiji, Predsedništvo DGKS, prema Pravilniku, dodeljuje svake godine dva priznanja za najbolja ostvarenja u građevinskom konstrukterstvu; jedno iz naučno-istraživačke oblasti (naučno delo) i drugo iz oblasti primene - projektovanja i/ili gra­đenja konstrukcija objekata (stručno delo). Pri­znanje se u oblasti stručnih dela može dodeliti i autorima tehnoloških i inovacionih projekata, kao i autorima patentnih rešenja koja bitno utiču na razvoj i unapređenje građevinskog konstrukterstva. Priznanje se dodeljuje pojedincima i/ili timovima-autorima naučnog, odnosno stručnog dela. Na kon­kurs mogu da se prijavljuju sledeća naučna dela: knjige, monografije, teorijske i/ili eksperimentalne studije i odbranjene doktorske disertacije, publikovana tokom 2014. i 2015. godini.
Firme (ustanove, preduzeća, strukovna udruženja i dr.) i/ili pojedinci, koji predlažu konstrukterska ostvarenja za dodelu ovih priznanja, treba da, uz prijavu, dostave Pred­sedništvu DGKS, sve neophodne podatke (naziv, kratak sadržaj i recenziju naučnog dela, odnosno tehničke karak­teristike izgrađenog objekta - konstruk­cije, preseke, izglede, fotografije i sve druge relevan­tne podatke) o ostvarenju koje predlažu za izbor, sa detaljnim obrazloženjem, koje ga, po mišljenju predla­gača, svrstava u najbolja ostvarenja u obla­sti građevin­skog konstrukterstva za koju konku­riše. Uz pri­javu za stručna dela navesti projektnu i izvođačku firmu ili ustanovu preko koje je realizo­vano predloženo ostva­renje. Uz prijavu za naučna dela priložiti jedan primerak dela za koje se predlaže dodela priznanja. Priznanje se ne dodeljuje za nerealizovane projekte konstrukcije.
Podnosilac prijave je dužan da, uz obrazlo­ženje, predloži imena kandidata za dodelu priznanja za reali­zo­vano konstruktersko delo.

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODELU POVELJE ZA ŽIVOTNO DELO U OBLASTI GRAĐEVINSKOG KONSTRUKTERSTVA

Prema Pravilniku DGKS, Povelja za životno delo je najviše priznanje koje dodeljuje DGKS za vrlo značajna ostvarenja i izuzetne postignute rezultate u oblasti građevinskog kon­strukterstva. Povelja se dodeljuje poje­dincima koji rade najmanje 30 godina u oblasti građe­vinskog konstrukterstva. To su opšte priznati, poznati i potpuno afirmisani vodeći stvaraoci, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu, u oblasti građevinskog konstrukterstva. Pravo predlaganja kan­didata imaju predsedništvo DGKS, firme, usta­nove, institucije i udruženja iz obasti građevinarstva.
Dokumentovani pisani predlog mora da sadrži: radnu bio­grafiju, naučne, nastavne i stručne radove kandidata, zna­čajna konstrukterska ostvarenja, spisak objavljenih knjiga i radova, društveno angažovanje, posebno u DGKS, priznanja, nagrade i zaključak.

Predsedništvo DGKS, koje je ujedno, prema Pravil­niku i žiri za dodelu priznanja, će u vremenu od 60 dana nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs, doneti odluku o najboljim konstrukterskim ostvare­njima u 2014. i 2015. godi­ni, kao i odluku za dodelu Povelje za životno delo. U vezi sa tim, Predsedni­štvo može zatražiti i mišljenje istaknutih stvara­laca-specijalista, kao izvestilaca, iz naučne odnosno stručne oblasti kojoj pripada predloženo delo.
Autorima kojima se dodeli priznanje za najbolja konstruk­terska ostva­renja, biće omogućeno da ta ostvarenja prikažu učesnicima Simpozijuma i da ih publikuju u Zborniku radova Simpozijuma. Stvaralački opusi konstruktera kojima se dodeli Povelja za životno delo će takođe biti objavljeni u Zborniku radova Simpozijuma i prikazani na samom Simpozijumu.

Prijave po konkursu za najbolja konstrukterska ostvarenja i predloge kandidata za dodelu Povelje za životno delo, sa svim relevantnim podacima, podnose se najkasnije do 15. maja 2016. godine Predsedništvu društva građevinskih kon­struk­tera Srbije, 11000 Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73 (Građevinski fakultet - Institut za materi­jale i konstrukcije, soba br. 7a: kontakt osoba Saška - Stoja Todorović). Materijali se mogu poslati poštom ili predati direktno na gornju adresu.

Za sve dodatne informacije obratiti se
Saški - Stoji Todorović,
Institut za materijale i konstrukcije - Građevinski fakultet,
11000 Beograd,
Bulevar kralja Aleksandra 73
(soba 7a),
e-mail: saska@imk.grf.bg.ac.rs ,
tel: 011/3218-610, 011/3370-152.

17-02-2016


Vesti