About us

Društvo građevinskih konstruktera Srbije (ili skraćeno DGKS, odnosno na engleskom ASES - Association of Structural Engineers of Serbia) je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, specijalizovana, stručno-naučna organizacija, osnovana radi stručnog usavršavanja, razvijanja naučnih istraživanja i različitih oblika naučne i stručne saradnje inženjera i drugih stručnjaka koji rade u oblasti građevinskog konstrukterstva ili su za ovu oblast zainteresovani.

Ciljevi DGKS-a su:

 • da okuplja i organizuje inženjere u oblasti građevinskog konstrukterstva, radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u privrednom, ekonomskom, naučno tehničkom i ukupnom razvoju Republike Srbije;
 • da širi i razvija rezultate naučnih i stručnih istraživanja, mišljenja i stavova o svim pitanjima teorije i primene građevinskog konstrukterstva;
 • da prati savremeni razvoj nauke i tehnologije i ukazuje na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti, afirmišući posebno stvaralački rad inženjera;
 • da razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja i slično, na zahtev organa lokalne samouprave i drugih organa, organizacija i privrednih društava;
 • da organizuje, podstiče i objavljuje naučne i stručne radove, časopise i druge publikacije;
 • da uspostavlja, održava i unapređuje saradnju sa drugim srodnim organizacijama inženjera i tehničara, kao i institucijama u zemlji i inostranstvu;
 • da se stara o položaju, interesima, društvenom ugledu članova DGKS, u stručnom, naučnom i etičkom smislu;
 • da predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih propisa i da sarađuje sa odgovarajućim državnim organima u pripremi i primeni zakonske i druge regulative koja se odnosi na građevinsko konstrukterstvo;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje zaštite životne sredine i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije i dr.;
 • da radi na postizanju ciljeva utvrđenih Statutom Saveza specijalizovanih društava u građevinarstvu i inženjerstvu, čiji je DGKS specijalizovani član.

  Zadaci DGKS-a su:

 • da podstiče razvoj, unapređuje i stimuliše građevinske konstruktere u teorijskom i istraživačkom smislu kao i u primeni i izvođenju građevinskih konstrukcija;
 • da pomaže u rešavanju zadataka koje postavljaju organi uprave i privredna društva;
 • da objavljuje naučne i stručne radove u biltenima, stručnim časopisima i drugim publikacijama, da obezbedi da se članstvo edukuje, međusobno informiše i obaveštava, kao i da obaveštava javnost o radu i postignutim rezultatima;
 • da organizuje kongrese, simpozijume i konferencije naučnih i stručnih radnika iz oblasti građevinskog konstrukterstva kao i drugih naučnih i stručnih skupova, izložbi, tribina i javnih rasprava;
 • da koordinira rad sekcija u okviru dgks, kao i da sarađuje sa međunarodnim i odgovarajućim nacionalnim organizacijama.

 •  
  Prof. dr Zlatko MARKOVIĆ

  Prof. dr Zlatko MARKOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  predsednik

  Beograd

  E: zlatko@grf.bg.ac.rs

   Lazar MARKOVIĆ

  Lazar MARKOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  potpredsednik

  Subotica

  E: l.markovic@north-eng.com

  Prof. dr Vladimir VUKOBRATOVIĆ

  Prof. dr Vladimir VUKOBRATOVIĆ
  Doktor nauka
  generalni sekretar

  Novi_sad

  E: vladavuk@uns.ac.rs

  V. prof. Ivan IGNJATOVIĆ

  V. prof. Ivan IGNJATOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  sekretar

  Beograd

  E: ivani@imk.grf.bg.ac.rs

  V. prof. Marija NEFOVSKA-DANILOVIĆ

  V. prof. Marija NEFOVSKA-DANILOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: marija@grf.bg.ac.rs

  V. prof. Branko MILOSAVLJEVIĆ

  V. prof. Branko MILOSAVLJEVIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: bmilosavljevic@grf.bg.ac.rs

  V. prof. Selimir LELOVIĆ

  V. prof. Selimir LELOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: selimir@grf.bg.ac.rs

  V. prof. Jelena DOBRIĆ

  V. prof. Jelena DOBRIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: jelena@imk.grf.bg.ac.rs

  Prof. dr Đorđe LAĐINOVIĆ

  Prof. dr Đorđe LAĐINOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Novi sad

  E: ladjin@uns.ac.rs

  Prof. dr Danijel KUKARAS

  Prof. dr Danijel KUKARAS
  dipl. građ. inž.
  član

  Subotica

  E: danijel.kukaras@gmail.com

  Dr Radovan CVETKOVIĆ

  Dr Radovan CVETKOVIĆ
  8. nivo, doktor tehničkih nauka
  član

  Niš

  E: radovancvetkovic@yahoo.com

  Diplomirani građevinski inženjer Dragan JOCIĆ

  Diplomirani građevinski inženjer Dragan JOCIĆ
  Visoka
  član

  Novi_sad

  E: d.jocic@utiber.rs

   Vojin ZAJIĆ

  Vojin ZAJIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: vojin.zajic@strabag.com

   Darko POPOVIĆ

  Darko POPOVIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: darko@dnec.com

   Ljiljana MIŠKOVIĆ

  Ljiljana MIŠKOVIĆ
  Visoka stručna sprema
  član

  Beograd

  E: ljiljana.miskovic@sicip.co.rs

   Milan GRČIĆ

  Milan GRČIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Šid

  E: m.grcic@sidprojekt.rs

   Dimitrije ALEKSIĆ

  Dimitrije ALEKSIĆ
  dipl.građ.inž.
  član

  Beograd

  E: dimitrije.aleksic@deling.rs


  dr Tatjana_ KOČETOV_MIŠULIĆ

  dr Tatjana_ KOČETOV_MIŠULIĆ
  doktor tehničkih nauka (VIII)
  član

  Novi_sad

  E: tanya@uns.ac.rs

   Danijela MIŠČEVIĆ

  Danijela MIŠČEVIĆ
  Diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije
  član

  Beograd

  E: dmiscevic@ep-entel.com

   Denis MILENOVIĆ

  Denis MILENOVIĆ
  Dipolomirani inženjer građevine - master
  član

  Nova_pazova

  E: milenovicd@putinzenjering.com

  Copyright © ASES 2016