Pravilnik o konkursima iz oblasti građevinskog konstrukterstva

Beograd , novembar 2001.godine

I   OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Ovim Pravilnikom o konkursima iz oblasti građevinskog konstrukterstva (u daljem tekstu: konkurs) regulišu se međusobna prava i obaveze svih učesnika u postupku pripremanja, raspisivanja i sprovođenja konkursa iz oblasti građevinskog konstrukterstva, kao i u postkonkursnim aktivnostima koje se odnose na nagrađene i otkupljene konkursne radove odnosno njihove autore.

Konkursima podležu značajni inženjerski objekti koji su saveznog, republičkog, regionalnog pa i lokalnog karaktera kao što su mostovi, sportski, javni i drugi objekti, vodotornjevi, i svi drugi objekti za koje investitor želi da konkursom dođe do optimalnih rešenja.


Član 2.

Konkurs se raspisuje sa osnovnim ciljem da se između više predloženih izabere najkvalitetnije rešenje kojim se obezbeđuje i štiti zajednički interes i afirmacija struke i investitora.

Konkurs kao oblik rada animira ugledne stručnjake iz ove oblasti, kao i talentovane mlade stvaraoce, doprinosi njihovoj afirmaciji i ima značaj permanentnog unapređenja profesionalnog delovanja i afirmisanja najviših vrednosti stvaralaštva.

Član 3.

Konkurs predstavlja oblik nadmetanja građevinskih konstruktera u kome se ocenjuje i vrši izbor između više rešenja konkursnog zadatka i na taj način omogućava iskazivanje stvaralačke sposobnosti svakom pojedincu ili grupi koja učestvuje na konkursu.Član 4.

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH građevinskih konstruktera (u daljem tekstu: DGKS) će se zalagati za poštovanje odredbi ovog pravilnika i ne podržava i ne odgovara za Konkurse koji se organiziju suprotno odredbama ovog Pravilnika i dužno je da javnim obaveštenjem pozove svoje članove da na takvim konkursima ne učestvuju.

Članovi DGKS dužni su da se pridržavaju odredbi ovog pravilnika i da ne učestvuju na konkursima koje ne podržava DGKS.


Član 5.

DGKS će sarađivati sa udruženjima arhitekata na jugoslovenskom, republičkom, regionalnim nivoima, na konkursima koji su od zajedničkog interesa.II   UČESNICI U KONKURSU


Član 6.

Učesnici u Konkursu su: Investitor, Raspisivač, Autor i Žiri.Član 7.

Investitor je fizičko i/ili pravno lice koje putem Konkursa želi da dobije stručni odgovor na konkretan problem ili rešenje konkretnog zadatka iz oblasti građevinskog konstrukterstva, koje preko Raspisivača konkursa učestvuje i finansira pripremu i sprovođenje Konkursa i obezbeđuje realizaciju postkonkursnih aktivnosti u skladu sa odlukama Žirija.Član 8.

Raspisivač, po ovom Pravilniku u zavisnosti od vrste i oblika Konkursa, može biti: Investitor u saradnji sa DGKS ili DGKS ukoliko ga Investitor za to ovlasti. U ime DGKS ovlašćenje Raspisivača ima predsedništvo DGKS.Član 9.

Autor je diplomirani građevinski inženjer pojedinac, grupa ili organizacija koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu po ovom Pravilniku i raspisu konkretnog konkursa, a kada to uslovi Konkursa posebno odrede mogu biti i druga fizička lica.Član 10.

Žiri je stručno telo čiji je zadatak da visokostručnim, profesionalnim, odgovornim i nepristrasnim radom oceni i rangira prispele konkursne radove uz poštovanje ugovorenih pravila formulisanih ovim pravilnikom, konkursnim zadatkom i uslovima Konkursa.III   VRSTE I OBLICI KONKURSA

 

a) Opšte

 

Član 11.

Konkurs u smislu odredbi ovog pravilnika podrazumeva:

•  definisanje konkursnog zadatka;

•  fazu pripremnih aktivnosti;

•  raspisivanje i sprovođenje konkursa;

•  vrednovanje radova;

•  razne postkonkursne aktivnosti.

 

Član 12.

Vrsta i oblik konkursa odgovara postavljenom cilju i predmetu konkursa i njega definišu značaj i složenost zadatka koji je predmet rešavanja.

 

b) Prema učesnicima

 

Član 13.

Prema učesnicima Konkursi mogu biti: međunarodni, jugoslovenski i regionalni.

 

Član 14.

Konkursi međunarodnog karaktera su namenjeni i učesnicima izvan teritorije RS. Ukoliko je predmet konkursa zajednički - međunarodni projekti, onda se oni raspisuju zajednički u skladu sa međunarodnim načelima.

Jugoslovenski konkursi su konkursi na kojima mogu učestvovati autori sa celog područja RS.

Regionalni konkursi se odnose na teritorijalno ograničena područja na kojim mogu da učestvuju autori sa tog područja. Ovi konkursi se odnose na manje objekte lokalnog značaja.

 

c) Prema vrsti

 

Član 15.

Prema vrsti konkursi mogu biti: opšti, opšti sa pozivom i pozivni.

 

Član 16.

Opšti konkurs je takav konkurs kojim se ne uslovljava broj učesnika.

Opšti konkurs sa pozivom se organizuje ako se u Opšti konkurs uključuje određen broj pozvanih autora.

Pozivnim konkursom se sužava mogućnost učestvovanja na istaknute stručnjake iz oblasti koja je predmet konkursa, tj. ako je zadatak takve vrste da Investitor i Raspisivač smatraju neophodnim njihovo angažovanje.

Pozvani učesnici na konkursu su obeštećeni za svoj rad.

Kada postoji posebni interes, Investitor i Raspisivač mogu pozivni konkurs sprovesti uz prethodno traženje referenci zainteresovanih autora i na osnovu njih utvrditi konačan izbor autora.

 

d) Prema zadatku

 

Član 17.

Prema projektnom zadatku konkursi mogu biti: Anketni - programski i Projektni.Član 18.

Anketni-programski konkurs se organizuje kada ne postoji precizno definisan program pa se Konkursom žele prikupiti ideje i predlozi za kompleksno sagledavanje problema koje će poslužiti za dalje programiranje i definisanje zadatka. Na ovom Konkursu pravo učešća se definiše raspisom konkursa.

Projektni konkurs se organizuje sa ciljem da se dobije idejno (konceptualno) rešenje za određeni konstrukterski problem.

 

e) Prema obliku

 

Član 19.

Prema obliku konkursi mogu biti: jednostepeni i dvostepeni.

 

Član 20.

Jednostepeni konkurs se raspisuje za zadatke čiji je program i funkcija jasno definisana.

Dvostepeni konkurs raspisuje se za kompleksne zadatke, sa složenom problematikom i višeznačnim funkcionalno-tehničkim zahtevima.

 

Član 21.

Cilj prvog stepena dvostepenog konkursa je da se odaberu ideje, da se proveri postavka programa, i da se na osnovu odabranih ideja i precizno određenog programa, uđe u drugi stepen konkursa.

Drugi stepen konkursa ima za cilj da se dobije konačno idejno rešenje zadatka na osnovu kojeg se može pristupiti izradi sledeće faze dokumentacije.

Pravo učešća u drugom stepenu konkursa ima samo raspisom određen broj autora koji su to pravo stekli izborom od strane žirija u prvom stepenu konkursa.

U zavisnosti od dogovora Investitora i Raspisivača konkursa sa učesnicima drugog stepena, u tom delu konkurs ne mora biti anoniman.

 

Član 22.

Prema obliku konkurs može biti i produženi u slučajevima kada žiri ne može da donese odluku o jednom prvoplasiranom radu.

Na produženom konkursu pravo učešća imaju samo jednako plasirani (najbolji) radovi iz prethodne faze.

Za produženi konkurs moraju se obezbediti dodatna sredstva.

Žiri je obavezan da jasno formuliše zadatke i obaveze jednakoplasiranim konkurentima. U produženom konkursu procedura odvijanja produženog konkursa je ista kao i procedura za drugi stepen dvostepenog konkursa.

 

f) Prema načinu predaje rada

 

Član 23.

Prema načinu predaje rada konkursi mogu biti: anonimni ili neanonimni.

 

Član 24.

Anonimni konkurs je konkurs kod koga se konkursni radovi predaju pod šifrom tako da u fazi ocenjivanja radova bude zagarantovana anonimnost autora.
Neanonimni konkurs je konkurs kod koga su poznati autori radova.
Način predaje i komunikacije sa autorima definiše se u raspisu konkursa.IV   ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE KONKURSA

 

Član 25.

Raspis konkursa predstavlja ugovor između Investitora, Raspisivača, Autora i Žirija koji svojim učešćem prihvataju uslove konkursa i odgovornost za izvršenje ugovorenih obaveza.

 

Član 26.

Konkurs podrazumeva kompletan ciklus pripremnih aktivnosti, organizacije i sprovođenja konkursa i postkonkursne aktivnosti.

 

Član 27.

Pripremne aktivnosti podrazumevaju izradu programa konkursa sa obezbeđenjem svih neophodnih podloga i uslova.

 

Član 28.

Sastavljač programa može biti Investitor, sa ili bez saradnje sa DGKS, ili DGKS kao Raspisivač u dogovoru sa Investitorom.

 

Član 29.

Raspis konkursa mora da sadrži:

•  Osnovne uslove konkursa:

•  opšti podaci;

•  karakter i cilj konkursa;

•  podloge konkursa;

•  sadržaj konkursnog rada;

•  oblike i formate konkursnog rada.

•  Formalne uslove konkursa:

•  Investitor - naručilac konkursa;

•  Raspisivač - organizator konkursa;

•  vrstu i oblik konkursa;

•  imena pozvanih učesnika (ako je konkurs pozivni);

•  termine konkursa;

•  preuzimanje i visinu otkupa konkursnih materijala;

•  konkursni žiri (sastav uz navođenje zadataka);

•  ime organizacionog sekretara konkursa i kontakt adresu;

•  sekretarijat žirija (izvestioci);

•  nagrade i otkupi;

•  pravila konkursa;

•  prezentacija konkursnih radova;

•  objavljivanje rezultata;

•  prava naručioca i autora;

•  neophodne obrasce za sprovođenje konkursa.

 

Član 30.

Ako je Raspisivač konkursa DGKS, onda DGKS sa Investitorom zaključuje ugovor kojim se definišu međusobna prava i obaveze.

Pre objavljivanja konkursa Investitor je dužan da obezbedi i doznači Raspisivaču 50% ugovorenih sredstava za realizaciju konkursa. Ostatak ugovorene sume investitor mora da doznači Raspisivaču neposredno pre početka rada žirija.

Uplate za otkup konkursnog materijala uplaćuju se na žiro račun Raspisivača odnosno DGKS.

 

Član 31.

Raspisivač u potpunosti odgovara za sprovođenje konkursa što podrazumeva obezbeđenje uslova za kompletno i efikasno sprovođenje svih konkursnih aktivnosti, kao i dosledno poštovanje ovog pravilnika.

 

Član 32.

Raspisivač preuzima obavezu zaštite prava svih učesnika i ima obavezu da radovima koji ispunjavaju uslove raspisa obezbedi ravnopravan tretman, a posle završenog konkursa obavezan je da svim učesnicima putem odgovarajućeg izveštaja žirija omogući uvid u tok i rezultate vrednovanja radova.

 

Član 33.

Stručnjaci državljani SR Srbije koji žive u inostranstvu, mogu ravnopravno učestvovati na konkursima koji se organizuju u Jugoslaviji, sem u slučaju kada to raspisom konkursa nije drugačije definisano.

 

Član 34.

Na konkursu ne mogu uzeti učešće:

•  lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa;

•  lica u najužem srodstvu sa navedenim u prethodnoj alineji i ona lica koja najneposrednije sa njima sarađuju u vremenu trajanja konkursa;

•  rođaci i bliski saradnici članova žirija;

•  lica zaposlena u firmama i institucijama članova žirija.

 

Član 35.

Uslovi Konkursa moraju biti vrlo precizni i jednoznačni tako da obezbede jednoobraznost svih konkursnih radova u pogledu sadržaja, načina prezentacije i sl. Nisu dozvoljeni prilozi koje ne zahtevaju uslovi konkursa.

 

V KONKURSNI ŽIRI

 

Član 36.

Konkursni žiri (u daljem tekstu: Žiri) je stručno telo čiji je zadatak da visokostručnim i odgovornim radom obavi povereni zadatak, uz poštovanje pravila definisanih ovim pravilnikom i uslovima konkursa.Član 37.

U sastav žirija imenuju se odgovorni i priznati stručnjaci koji poseduju odgovarajuće reference iz oblasti koja je predmet konkursa.

U Žiri mogu biti birani i poznati i priznati javni i kulturni radnici ako to karakter konkursa zahteva.

U sastav Žirija ulaze predstavnici Investitora, Raspisivača i po potrebi druge ličnosti.

Broj članova žirija određuje se prema obimu i karakteru konkursnog zadatka, odnosno obimu i vrsti konkursa. Najmanji broj članova Žirija je 5(pet), s tim što broj stručnih članova mora da bude veći od 2/3 ukupnog broja članova.

U sastav Žirija mogu se imenovati do 1/3 zamenika članova Žirija. Zamenici članova Žirija učestvuju u radu Žirija u slučaju opravdane odsutnosti članova Žirija.

Za članove Žirija mogu biti imenovani i ugledni stručnjaci iz inostranstva kao i stručnjaci sa jugoslovenskim državljanstvom koji žive i rade van zemlje.Član 38.

Članovi Žirija i njihovi zamenici u pismenoj formi potpisom odgovarajuće izjave potvrđuju svoje učešće u radu žirija čime prihvataju sve obaveze koje određuje Pravilnik o konkursima i konkretan konkursni raspis.

 

Član 39.

Rešenje o imenovanju članova Žirija, Raspisivač je dužan da donese najmanje 7 dana pre objavljivanja konkursa. Žiri konkursa na svojoj prvoj sednici bira predsednika i potpredsednika Žirija, ukoliko nisu ranije određeni dogovorom Investitora i Raspisivača. Jedan od ta dva člana Žirija mora da bude iz redova DGKS

 

Član 40.

Sekretar žirija imenuje se prilikom raspisivanja konkursa po pravilu iz redova Raspisivača.

Sekretar žirija vodi sve administrativne poslove u fazi pripreme i sprovođenja Konkursa kao i po završetku Konkursa.

Sekretar žirija učestvuje u radu Žirija, bez prava odlučivanja.

Sa sekretarom žirija Raspisivač zaključuje ugovor kojim se definišu međusobna prava i obaveze.Član 41.

U radu Žirija učestvuju, po potrebi stručni izvestioci i drugi stručnjaci - eksperti za pojedina pitanja iz problematike konkursa, čiji je zadatak da Žiriju pruže sve neophodne podatke bitne za ocenu radova.

Izuzetno, ako to obim i problematika Konkursa zahtevaju može se imenovati Sekretarijat žirija koji ima ulogu izvestioca po svim pitanjima iz problematike konkursa.

Odluku o formiranju Sekretarijata žirija ili stručnih izvestilaca donose Raspisivač i Investitor u fazi pripreme Konkursa, a odluku o angažovanju stručnjaka - eksperata na preporuku žirija.

Članovi sekretarijata, stručni izvestioci i stručnjaci - eksperti se biraju iz redova iskusnih, poznatih i priznatih stručnjaka.

Članovi sekretarijata, stručni izvestioci i stručnjaci - eksperti odgovorni su za tačnost podataka i iznete stavove, kao i za tajnost rada u periodu do oglašavanja rezultata konkursa. Oni ne učestvuju u donošenju odluke žirija.Član 42.

Dužnosti članova Žirija precizno se definišu rešenjem o imenovanju, a način rada posebnim Pravilnikom o radu žirija.Član 43.

Žiri radi u plenarnim sednicama i individualnim radom svojih članova. Žiri odlučuje većinom od ukupnog broja članova, a u slučaju istog broja glasova odlučuje glas predsednika žirija.

Odluku o rezultatima Konkursa Žiri je dužan doneti u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka žirija je konačna i ne podleže pravu žalbe.

 

Član 44.

U slučaju da konkursnim radovima nije dobijeno kvalitetno rešenje postavljenog zadatka, ili se kroz proceduru konkursa iskristališu neki aspekti koji nisu bili uočeni prilikom izrade programa, Žiri je dužan da Investitoru predloži dalje aktivnosti na rešavanju predmetnog zadatka.

VI   NAGRADE, OTKUPI I NADOKNADE


Član 45.

Visina i broj nagrada, otkupa i nadoknada utvrđuje se unapred u uslovima raspisa konkursa.

 

Član 46.

Osnovu za utvrđivanje iznosa fonda nagrada predstavlja cena odgovarajućeg idejnog rešenja odnosno idejnog projekta prema važećim normativima. Pri utvrđivanju fonda treba uzeti u obzir značaj i složenost zadatka, traženi stepen, obim razrade i sl.

 

Član 47.

Nagrade, otkupi i obeštećenja mogu se dodeliti samo onim radovima koji su po oceni Žirija ispunili uslove konkursa.

Visina obeštećenja predstavlja naknadu za pokriće materijalnih troškova izrade rada.Član 48.

Sve nagrade, otkupi i obeštećenja se isplaćuju u konkursnom naznačenom neto iznosu, ako na Konkurs stigne najmanje dvostruko veći broj radova od broja predviđenih nagrada i otkupa, a ako je taj broj manji, na zahtev Investitora, Žiri ima pravo da broj nagrada i otkupa proporcionalno smanji.

 

Član 49.

Dodeljene nagrade, otkupe i obeštećenja Raspisivač je dužan da isplati učesnicima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Žirija.

Ukoliko se organizuje produženi - drugostepeni konkurs sa učesnicima koji su nagrađeni u prvom stepenu, isplata nagrada se takođe obavlja za svaki stepen konkursa pojedinačno u roku iz stava jedan ovog člana, s tim što je Žiri obavezan da u produženom stepenu dodeli prvu nagradu.

 

Član 50.

Naknada za rad svakom članu žirija i njihovim zamenicima ako su učestvovali u radu žirija iznose 2% od ukupnog iznosa fonda nagrada, otkupa i obeštećenja. Nadoknađuju se i materijalni troškovi koje članovi žirija u toku rada učine.

 

Član 51.

Naknada se sastoji od dva dela: 70% iznosi naknada za rad na svim sednicama u plenumu i ona se umanjuje proporcionalno izostancima. Sa preostalih 30% se nadoknađuje individualni rad.

 

Član 52.

Visinu nadoknade Sekretarijatu, izvestiocima i ekspertima utvrđuje Raspisivač na predlog Žirija i ona zavisi od obima i složenosti obavljenog posla i isplaćuje se nakon prihvatanja njihovog izveštaja od strane Žirija.

 

Član 53.

Naknada za rad Raspisivača iznosi 30% od ukupnog iznosa fonda za nagrade, otkupe i obeštećenja. Iz navedene sume se vrši naknada svim angažovanim licima koja su angažovana od Raspisivača (sekretar konkursa i druga lica za pripremu i provođenje Konkursa). Odluku o visini nagrađivanja donosi Raspisivač.

 

 

VII   PRAVA I OBAVEZE POSLE KONKURSA

 

Član 54.

Nakon završetka Konkursa, isplatom nagrada, otkupa i obeštećenja troškova učestvovanja, nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo Investitora.

Sticanje materijalnih prava na te radove ne lišava Autore autorskih prava i odgovarajuće pravne zaštite. Način sprovođenja i realizacija Konkursa ne može da ugrožava autorska prava njegovih učesnika koja su pravno zaštićena uslovima konkursa.

 

Član 55.

Isplatom nagrada autorima nagrađenog konkursnog rada, Investitor stiče pravo da nagrađene radove koristi u celini ili delimično. Isplatom otkupa konkursnog rada, investitor stiče pravo da ga, uz konsultacije sa Autorom, koristi delimično.

Na osnovu stečenog prava, Investitor može radove da koristi isključivo u okviru konkursom definisanih uslova. Investitor nema pravo upotrebe rada na osnovu isplate obeštećenja.

 

Član 56.

Investitor je obavezan da Autoru prvoplasiranog rada poveri izradu dalje tehničke dokumentacije prema uslovima objavljenim u raspisu konkursa i zakonskim propisima. Ovu obavezu Investitor može da preinači ukoliko Autor ne želi da radi dalju tehničku dokumentaciju, ili iz bilo kojih drugih razloga nije u mogućnosti da preuzme rad na daljoj fazi dokumentacije. U ovom slučaju Investitor je obavezan da Autoru poveri konsultantsku ulogu na izradi dokumentacije.

 

Član 57.

Autor je dužan da poštuje uslove izrade dalje faze dokumentacije onako kako je to uslovljeno i formulisano u raspisu konkursa, odnosno odlukama i preporukama Žirija.

 

Član 58.

Ukloliko investitor u roku od šest meseci od završetka Konkursa, bez opravdanih razloga ne počne da sprovodi odluke Žirija i uslove definisane raspisom konkursa o provođenju daljih poslova autor prvoplasiranog rada ima pravo na odštetu u visini dvostruke sume dobijene nagrade.

 

Član 59.

Autor može da odbije izvršenje zahteva Investitora ukoliko Investitor insistira da se izvrše bitne izmene konkursnog rešenja, rađenog na bazi projektnog zadatka, koje bi promenile njegovu koncepciju i bile u suprotnosti sa stavovima i preporukama Žirija. U tom slučaju autor ima pravo na odštetu, što treba da bude definisano uslovima konkursa.

 

 

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 60.

Odredbe ovog Pravilnika obavezne su za Investitora, Raspisivača i za sve učesnike u Konkursima bez obzira u kom svojstvu učestvuju i da li su ili nisu članovi DGKS.

Slučajeve nepridržavanja odredbi ovog Pravilnika od strane učesnika, razmatra i donosi odluke sud č asti DGKS.

 

Član 61.

Sud č asti DGKS nadležan je za sve sporove i slučajeve koji se kose sa odredbama ovog Pravilnika.

 

Član 62.

Za sve sporove u vezi sa raspisom, održavanjem Konkursa i ocenjivanjem radova kao i sporove nastale do momenta prihvatanja idejnog projekta od Investitora nadležan je redovni sud koji je nadležan za Raspisivača konkursa.

 

Član 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana njegovog usvajanja na Predsedništvu DGKS.

 

Beograd , novembar 2001.

PREDSEDNIK DGKS

Prof. dr Mirko Aćić, dipl.inž.građ. s.r.

 


Copyright © DGKS 2016