Statut

U skladu sa oredbama člana 22. Zakona o udruženjima građana (Službeni glasnik RS br. 51/09) i člana 16. Statuta, Skupština Društva građevinskih konstruktera Srbije, Beograd, na sednici održanoj 30.06.2011. godine, u Beogradu, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73,  usvojila je  novi

S T A T U T
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKTERA SRBIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.


Društvo građevinskih konstruktera Srbije je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, specijalizovana, stručno-naučna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi stručnog usavršavanja, razvijanja naučnih istraživanja i različitih oblika naučne i stručne saradnje inženjera i drugih stručnjaka koji rade u oblasti građevinskog konstrukterstva ili su za ovu oblast zainteresovani.

Član 2.


Pun naziv organizacije je: Društvo građevinskih konstruktera Srbije.
Skraćeni naziv organizacije je: DGKS. 
Sedište Društva građevinskih konstruktera Srbije je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73.

 

Član 3.


Društvo građevinskih konstruktera Srbije (u daljem tekstu: DGKS) ostvaruje svoje aktivnosti na području Republike Srbije.

Član 4.


DGKS ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i ovog Statuta.
Ovaj Statut je osnovni opšti akt DGKS, svi drugi opšti i ostali akti moraju biti u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 5.


DGKS ima pečat okruglog oblika. U krugu pečata je pored ivice ispisano: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, Beograd, a u sredini vodoravno, ispisan je skraćeni naziv: DGKS. 

 

Član 6.


DGKS se može učlaniti u druge srodne domaće ili međunarodne organizacije, ili udruživati stalno ili povremeno sa odgovarajućim naučnim, stručnim i drugim specijalizovanim organizacijama u građevinarstvu, sa sličnim delokrugom i ciljevima rada.

II. CILJEVI I ZADACI

Član 7.


Ciljevi DGKS su:
 • da okuplja i organizuje inženjere u oblasti građevinskog konstrukterstva, radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u privrednom, ekonomskom, naučno tehničkom i ukupnom razvoju Republike Srbije;
 • da širi i razvija rezultate naučnih i stručnih istraživanja, mišljenja i stavova o svim pitanjima teorije i primene građevinskog konstrukterstva;
 • da prati savremeni razvoj nauke i tehnologije i ukazuje na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti, afirmišući posebno stvaralački rad inženjera;
 • da razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja i slično, na zahtev organa lokalne samouprave i drugih organa, organizacija i privrednih društava;
 • da organizuje, podstiče i objavljuje naučne i stručne radove, časopise i druge publikacije;
 • da uspostavlja, održava i unapređuje saradnju sa drugim srodnim organizacijama inženjera i tehničara, kao i institucijama u zemlji i inostranstvu; 
 • da se stara o položaju, interesima, društvenom ugledu članova DGKS, u stručnom, naučnom i etičkom smislu;
 • da predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih propisa i da sarađuje sa odgovarajućim državnim organima u pripremi i primeni zakonske i druge regulative koja se odnosi na građevinsko konstrukterstvo;
 • podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje zaštite životne sredine i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije i dr.;
 • da radi na postizanju ciljeva utvrđenih Statutom Saveza specijalizovanih društava u građevinarstvu i inženjerstvu, čiji je DGKS specijalizovani član.

Član 8.

           Zadaci DGKS su:

 • da podstiče razvoj, unapređuje i stimuliše građevinske konstruktere u teorijskom i istraživačkom smislu kao i u primeni i izvođenju građevinskih konstrukcija;
 • da pomaže u rešavanju zadataka koje postavljaju organi uprave i privredna društva;
 • da objavljuje naučne i stručne radove u biltenima, stručnim časopisima i drugim publikacijama, da obezbedi da se članstvo edukuje, međusobno informiše i obaveštava, kao i da obaveštava javnost o radu i postignutim rezultatima;
 • da organizuje kongrese, simpozijume i konferencije naučnih i stručnih radnika iz oblasti građevinskog konstrukterstva kao i drugih naučnih i stručnih skupova, izložbi, tribina i javnih rasprava;
 • da koordinira rad sekcija u okviru dgks, kao i da sarađuje sa međunarodnim i odgovarajućim nacionalnim organizacijama.

Član 9.
Svoje ciljeve i zadatke DGKS ostvaruje samostalno i u saradnji sa svojim članovima.

 

III. ČLANSTVO

Član 10.


DGKS ima individualne članove, kolektivne članova, počasne članove i zaslužne članove.
Individualni članovi DGKS su inženjeri i drugi stručnjaci koji se bave istraživanjem, projektovanjem izvođenjem i primenom u oblasti građevinskog konstrukterstva.
Kolektivni članovi su: fakulteti, instituti, projektantska privredna društava, građevinska privredna društava, privredna društva industrije građevinskog materijala i drugi koji su zainteresovani za razvoj i primenu tehnologije i tehnike građevinskog konstrukterstva.
Zaslužni članovi su oni članovi DGKS koji su se značajno istakli u radu ovog i ranijih društava u oblasti građevinskog konstrukterstva.
Počasni članovi su oni članovi DGKS, koji su svojim naučnim i stručnim radom značajno doprineli razvoju struke u oblasti građevinskog konstrukterstva kao i članovi od velikog značaja za rad i razvoj DGKS.
Učlanjenje u DGKS se vrši na osnovu pristupnice i odluke Predsedništva. Zaslužni i počasni članovi se biraju.
DGKS je dužno da vodi registar svojih članova.


Član 11.


Članovi DGKS su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima, i imaju naročito sledeća prava i obaveze:
 • da poštuju Statut i izvršavaju odluke, naloge i zaključke organa DGKS;
 • da biraju i budu birani u organe i druga tela DGKS;
 • da učestvuju u radu sekcija, komisija, odbora i drugih organizacionih oblika DGKS;
 • da kroz aktivnosti DGKS proširuju svoja stručna znanja;
 • da budu informisani o radu DGKS i njegovih organa;
 • da budu informisani o materijalno-finansijskom položaju DGKS;
 • da daju predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i drugih tela i da o zauzetom stavu budu obavešteni;
 • da učestvuju na skupštinama, simpozijumima, savetovanjima i drugim stručnim manifestacijama koja organizuje DGKS, a po uslovima koji se utvrđuju za svaki konkretan slučaj; 
 • da besplatno dobiju poslovne i stručne informacije kojima DGKS raspolaže;
 • da preko DGKS uspostavljaju veze sa drugim srodnim organizacijama radi razmene informacija i iskustva;
 • da zahtevaju da nadležni ogani DGKS razmatraju njihove predloge i sugestije, i da o tome budu obavešteni;
 • da svoje naučne i stručne radove objavljuju u publikacijama DGKS;
 • da neguju dobre poslovne običaje svoje struke i poštuju profesionalne standarde i normative;
 • da rade na ostvarivanju ciljeva DGKS;
 • da uredno plaćaju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad DGKS.

Individualni članovi mogu biti članovi specijalizovanih društava u građevinarstvu. 

 

Član 12.


Članstvo u DGKS prestaje:
- istupanjem; 
- neplaćanjem članarine u toku od 2 godine;
- isključenjem.
Isključenje se vrši zbog povrede Statuta i neizvršenja odluka DGKS.
Odluku o isključenju donosi Predsedništvo.

 

 

IV. UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

Član 13.


Organi DGKS su:
1. Skupština
2. Predsedništvo
3. Nadzorni odbor 
4. Predsednik 
5. Potpredsednik 
6. Sekretar

Funkciju zastunika DGKS vrši Predsednik DGKS, koji je istovremeno i Predsednik Predsedništva, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Predsedništva.

 

 

1. Skupština 

Član 14.


Skupština je najviši organ DGKS sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Član 15.
Skupštinu čine svi članovi DGKS.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine. Skupština donosi odluke i odlučuje većinom glasova prisutnih. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada DGKS neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Radom Skupštine rukovodi Predsednik, a u njegovoj odsutnosti Potpredsednik.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci doneti na Skupštini. Zapisnik potpisuju Predsednik ili Potpredsednik i zapisničar.

Redovna sednica Skupštine se održava jedanput godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može da se održi po potrebi, a mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese jedna trećina članova DGKS.

Član 16.


Nadležnost Skupštine:
 • usvaja Statut, njegove izmene i dopune; 
 • donosi plan i program rada;
 • bira i razrešava Predsedništvo i Nadzorni odbor;
 • usvaja godišnji finansijski izveštaj DGKS;
 • razmarta i usvaja izveštaj Nadzornog odbora;
 • bira počasne i zaslužne članove;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • usvaja izveštaj o radu Predsedništva;
 • rešava u drugom stepenu po odlukama Predsedništva;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada DGKS;
 • donosi Poslovnik o svom radu; 
 • donosi druge opšte akte DGKS;
 • odlučuje o drugim pitanjima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

2. Predsedništvo 

Član 17.


Predsedništvo je organ Skupštine, koji upravlja DGKS u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Predsedništvo se bira sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Predsedništvo za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 18.


Predsedništvo ima 17 članova i čine ga: Predsednik, Potpredsednik, Sekretar i 14 članova.
Predsedništvo se na prvoj sednici konstituiše, i iz reda svojih članova bira Predsednika, Potpredsednika i Sekretara.
Radom Predsedništva rukovodi Predsednik, a u njegovom odsustvu Potpredsednik.

 

Član 19.


Predsedništvo u okviru svojih prava obavlja sledeće poslove:
 • stara se o sprovođenju programa i plana rada i ostvarenju utvrđenih ciljeva i zadataka DGKS;
 • priprema i saziva Skupštinu DGKS;
 • bira i razrešava Predsednika, Potpredsednika i Sekretara;
 • sprovodi odluke i zaključke Skupštine;
 • donosi godišnje planove i programe rada i finansijski plan prihoda i rashoda, osim programa i planova koje donosi Skupština;
 • usvaja godišnji obračun o poslovanju i izveštaj o radu; 
 • donosi odluku o prijemu i isključenju članova DGKS;
 • daje predlog Skupštini za izbor počasnih i zaslužnih članova DGKS; 
 • utvrđuje predlog Statuta; 
 • donosi opšta akta, osim onih za koje je nadležna Skupština;
 • donosi Poslovnik o svom radu, 
 • organizuje saradnju sa drugim društvima, ostalim institucijama u zemlji i inostranstvu i privrednim društvima, u cilju ostvarivanja zadataka DGKS;
 • daje predlog Skupštini o udruživanju u saveze i druge oblike udruživanja i o učlanjivanju u međunarodne organizacije;
 • imenuje tela i sekcije i bira njihove članove, kao i članove redakcionih i organizacionih odbora;
 • donosi odluku o visini članarine;
 • donosi odluku o nadoknadi za rad Predsedniku, Potpredsedniku, Sekretaru, Predsedniku i članovima Nadzornog odbora;
 • bira "Sud časti" u vezi "Konkursa iz oblasti građevinskog konstrukterstva"; 
 • obavlja i druge poslove iz delokruga rada DGKS koje mu poveri Skupština.

Predsedništvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, s tim da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Predsedništva.

Član 20.


Predsedništvo može imati i "počasne članove". Kao "počasni članovi Predsedništva" biraju se bivši dugogodišnji aktivni članovi Predsedništva koji se pozivaju i učestvuju u radu Predsedništva, ali bez prava glasa. 
"Počasne članove Predsedništva" predlaže Predsedništvo, a bira Skupština.

 

 

Član 21.


Predsednik Predsedništva je istovremeno i Predsednik DGKS.
Predsednik može, preme potrebi, pojedina svoja ovlašćenja preneti na Potpredsednika ili Sekretara.

 

 

Član 22.


Za vršenje određenih poslova Predsedništvo može obrazovati stalna ili povremena radna tela ili ovlastiti Predsedika da obrazuje radna tela. Odlukom o obrazovanju radnih tela, uređuje se njihov sastav i delokrug rada. Članovi radnih tela imaju pravo na nadoknadu za svoj rad.

3. Nadzorni odbor

Član 23.


Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom DGKS.
Nadzorni odbor ima 3 člana sa mandatom od 4 godine.
Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora.
Predsednik Nadzornog odbora saziva Odbor. Nadzorni odbor radi u sednicama, a donosi odluke, zaključke i zauzima stavove većinom glasova od ukupnog broja članova.
Članovi Predsedništva ne mogu biti članovi Nadzornog odbora. 

 

Član 24.


Nadzorni odbor kontroliše poslovanje DGKS, a naročito:
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada Predsedništva i prati donošenje i sprovođenje Statuta i drugih opštih akata;
 • kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje DGKS u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, finansijskim planom, kao i namensko i racionalno korišćenje sredstava;
 • kontroliše izvršavanje prava i obaveza svih organa DGKS;
 • obavlja i druge poslove koji mu se stave u nadležnost.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izveštaj o izvršenom nadzoru, a o rezultatima nadzora upoznaje i Predsedništvo.
Nadzorni odbor se bira sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
Član 25.
Izbor za članove Predsedništva i Nadzornog odbora, treba da se vrši prema pravilima:

 • da svaka oblast u građevinarstvu bude proporcionalno zastupljena: betonske, metalne i drvene konstrukcije, teorija konstrukcija);
 • regionalni princip (Beograd 10 članova, ostali 10 članova); 
 • da se 9 članova bira iz privrede i 11 članova sa univerziteta.

4. Predsednik 

 

Član 26.


Predsednik DGKS:
 • predstavlja i zastupa DGKS;
 • deluje u ime DGKS u sprovođenju programa i plana rada, odluka, zaključaka i stavova Skupštine, Predsedništva i Nadzornog odbora;
 • predsedava sednicama Skupštine i Predsedništva;
 • potpisuje normativna akta koja se donose u DGKS;
 • potpisuje sporazume, ugovore i druga akta, kojima se regulišu međusobni odnosi između DGKS i drugih pravnih i fizičkih lica;
 • potpisuje rešenja, putne naloge, naloge za isplatu i druga stručna i administrativna akta;
 • donosi odluke o angažovanju sredstava DGKS u skladu sa programom poslovanja i odlukama Predsedništva; 
 • potpisuje DGKS u prepisu sa trećim licima;
 • obezbeđuje informisanje javnosti i članova o radu DGKS;
 • u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje DGKS;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predsednika bira Predsedništvo sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

5. Potpredsednik 

 

Član 27.


Potpredsednik vrši poslove koje mu poveri Predsedništvo ili Predsednik .
U odsustvu Predsednika ima ovlašćenja i obavlja poslove i zadatke Predsednika.
Potpredsednika bira Predsedništvo sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

6. Sekretar 

Član 28.


Sekretar:
 • organizuje i usklađuje rad DGKS;
 • odlučuje o načinu vršenja stručnih i administrativno-tehničkih poslova zajedno sa Predsednikom i Potpredsednikom;
 • priprema odluke, u skladu sa programom DGKS i ovlašćenjima od Predsedništva.
 • priprema materijale za sednice Predsedništva i Skupštine;
 • priprema opšta akta i podnosi ih Predsedništvu na usvajanje;
 • utvrđuje i ažurira listu članova, stara se o evidenciji članova i naplati članarine;
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri Predsedništvo.

U slučaju povećanog obima i potrebe posla, Predsedništvo može izabrati i generalnog sekretara koji će pored poslova iz prethodnog stava obavljati i poslove po odluci Predsednika.
Sekretara bira Predsedništvo sa mandatom od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

V. IMOVINA, IZVORI FINANSIRANjA I SREDSTVA

Član 29.


DGKS stiče imovinu i svoje prihode u skladu sa ovim Statutom.
Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom DGKS obezbeđuje prihode od: članarina, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, kamata na uloge, izdavanja stručnih knjiga i publikacija, naučno stručnih aktivnosti, finansiranje aktivnosti od dotacija lokalnih samouprava, organizacija, i dr., konkurisanjem projekata kod nadležnih organa i organizacija i drugih izvora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Član 30.


Sredstva DGKS se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom, koji se donosi svake godine, najkasnije do kraja februara meseca za tekuću godinu.
Do donošenja finansijskog plana, finansiranje DGKS u tekućoj godini se vrši na osnovu odluke Predsedništva o privremenom finansiranju.

 

Član 31.


Finansijsko poslovanje DGKS vrši se samostalno.
Utrošak sredstava vrši se po nalogu Predsedništva i Predsednika.
O ostvarenim prihodima, njihovom izvoru i načinu utroška članovi DGKS se obaveštavaju najmanje jedanput godišnje, i to kada Nadzorni odbor izvrši pregled finansijskog poslovanja.

Član 32.

.
Članovi DGKS mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka udruživati deo svojih sredstava na nivou DGKS. Prilikom preuzimanja zajedničkih akcija posebnim ugovorima se utvrđuje način finansiranja i raspoređivanja prihoda od akcija kao i druga pitanja vezana za realizaciju zajedničkih akcija i poslova.

Član 33.


Za izvršenje finansijskih, tehničkih, administrativnih i drugih stručnih poslova DGKS, odgovorni su Predsednik, Potpredsednik i Sekretar, i oni mogu za obavljanje ovih poslova angažovati i druga lica.

Član 34.


Za svoje obaveze DGKS odgovara celokupnom svojom imovinom.

VI. JAVNOST RADA DGKS

Član 35.


Rad DGKS i organa DGKS je javan.
Izuzetno, organ DGKS može odlučiti da se sednica ili pojedine tačke dnevnog reda održe bez prisustva javnosti.
U cilju ostvarenja principa javnosti rada, članstvo se obaveštava o svim aktivnostima DGKS.
Sprovođenjem principa javnosti rada DGKS omogućuje licima čija je delatnost u okviru građevinskog konstrukterstva, pristup i članstvo u DGKS pod jednakim uslovima.
O svom radu i realizaciji programskih zadataka DGKS informiše: svoje članove, organe lokalne samouprave i druge organizacije kada je to potrebno, širu stručnu javnost putem sredstava javnog informisanja, održavanjem simpozijuma, savetovanja i drugih naučno-stručnih skupova, preko svojih glasila, časopisa i drugih publikacija.
DGKS može imati svoj veb-sajt koji uređuje i na njemu objavljuje sve važne sadržaje rada, aktivnosti i informacije.

 

Član 36.


Za javnost rada DGKS i obaveštavanje članova, odgovoran je Predsednik.

VII. PRESTANAK RADA
Član 37.
DGKS prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. Odluku o prestanku rada DGKS donosi Skupština. 
U slučaju prestanka rada DGKS, celokupna imovina pripada domaćem nedobitnom pravnom licu koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.

VIII. POSTUPAK DONOŠENjA, IZMENE I DOPUNE STATUTA

 

Član 38

.
Statut DGKS se donosi po sledećem postupku:
 • Nacrt Statuta utvrđuje Predsedništvo i dostavlja ga na javnu raspravu svim članovima DGKS (dostavljanje se može izvršiti i putem elektronske pošte). Javna rasprava traje 15 dana.
 • Po dobijanju primedaba i predloga od članova DGKS, Predsedništvo sačinjava predlog Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.
 • Statut je usvojen kad za njega glasaju članovi Skupštine, saglasno članu 15. Statuta.

Izmene i dopune Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.
U hitnim slučajevima, Skupština može vršiti izmene i dopune Statuta i bez predhodne javne rasprave.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39.


Društvo građevinskih konstruktera Srbije pravni je sledbenik Udruženja građevinskih konstruktera Srbije.
Dosadašnji članovi koji su izabrani u organe Udruženja građevinskih konstruktera Srbije, i to: Predsedništvo, Predsednik, Potpredsednik, Sekretar, Predsednik i članovi Nadzornog odbora, nastavljaju sa radom kao organi Društva građevinskih konstruktera Srbije do isteka perioda na koji su izabrani. 
Član 40.
Ovaj Statut Društva građevinskih konstruktera Srbije je usklađen sa Zakonom o udruženjima i stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na Skupštini. 

                                                                                              

    PREDSEDNIK
U Beogradu
Dana: 30.06.2011.
Broj: 5-3/2011
 

Društva građevinskih konstruktera Srbije

Prof. dr Miloš Lazović, dipl.inž.građ.


Copyright © DGKS 2016